پیشنهاد برابر-واژه ( معادل ) ترور

ترور: ترس، وحشت و آدم کشی فرقه ای (سیاسی، مذهبی و ...)
تروریسم: عقيده به بایستگی آدمکشى و ايجاد وحشت در بين مردم و يا سيستم فکرى ای که به انجام هر کاری براى رسيدن به اهداف سياسى، مذهبی، اقتصادی و مانند آن پروانه می دهد.
به کارگیری واژه "ناجورکشی" به جای ترور پیشنهاد می شود.
ناجورکشی: کشتنی که با قانون مدنی و اخلاق انسانی جور نباشد.
افزون بر مفهوم جور نبودن با قانون و اخلاق، ناجورکشی بر مفهوم زیر نیز دلالت دارد.
"زمانی که یک فرد یا گروه، دیگری یا دیگرانی که با عقیده و مرام ایشان جور نیستند را می کشند."
افزون بر دو مفهوم بالا، "ناجورکشی" مفهوم "بسیار بد و فجیع کشتن" را نیز در دل خود دارد.

واژه "ناجورکشی" برای "تروریسم" هم جایگزین مناسبی است.
زمانی که کشتار مصداق ندارد و نمی تواند داشته باشد، ترکیب "وحشت افکنی" کاربرد پیدا می کند.

برای واژه "تروریست" می توان از "ناجورکش" با دلالت بر هر کدام از سه مفهوم بالا بهره برد.

نمونه های زیر را در نظر گیرید:

ترور شخصیت: ناجورکشی شخصیتی یا شخصیت کشی
ترور کور: ناجورکشی کور (نافرجام)
ترور مذهبی: ناجورکشی مذهبی
ترور پاپ: ناجورکشی پاپ

تروریسم دارویی: ناجورکشی دارویی یا وحشت افکنی دارویی
تروریسم مسیحی: ناجورکشی مسیحی یا وحشت افکنی مسیحی

تروریست معروف: ناجورکش بنام
تروریست ها: ناجورکش ها