برای آشکارسازی هویت جنسی قدم ها را به ترتیب بردارید.

به جای اینکه هویت جنسی به اجبار تصادف یا سن ازدواج و مانند اینها برای اطرافیان رو شود بهتر است فرایندی باشد که به مرور شکل می گیرد و آشکار می شود.

برای آشکارسازی بیرونی قدم های زیر را به ترتیب بردارید:

· خودشناسی و آشکار سازی درونی را تا آنجا برسانید که هویت جنسی شما بر خود شما آشکار شود و آن را قبول کنید.

· ذهن طرف مقابلتان را با پرسش درباره دو جنسي ها و فراجنسی ها به تفكر در مورد ريشه هاي ژنتيكي همزمان دارا بودن اندامهاي زنانه و مردانه وادار كنيد و تا هضم کامل حقیقت وجودی دوجنسی ها و دوجنسه ها برای شنونده و تا شکل گیری ذهنیت او در برقراری ارتباط نو میان فیزیک آنها با خدا، خلقت، طبیعت و یا تکامل صبر کنید.

· با پرسش در مورد رفتار زنانه آقایان يا مردانه خانمها، اثر هورمونهاي جنسي بر كردار، گفتار و پندار را روشن كنيد.

· اطرافیان را به اين نتيجه برسانيد كه بين رفتار و ظاهر كاملاً مردانه تا كاملاً زنانه، گستره پيوسته اي وجود دارد. زن و شوهر ها و افراد زيادي دور و بر شما هستند كه مي توانید به عنوان نمونه از آنها یاد کنید.

· اطرافیان را به اين نتيجه برسانيد كه همجنس گرايي برآمده از ژنتيك و اثر پذير از واكنشهاي شيميايي بدن در اين گستره قرار مي گيرد و با همجنس بازی و تنوع طلبي جنسيتي تفاوت دارد.

· آنها را با آينده همجنس گرا بودن، امكان خانواده داشتن و تعهدات زندگي مشترك دو همجنس آشنا كنيد.

· راهکارهای کاهش عواقب بیان گرایش جنسی خود را بررسی کنید و از امنیت خود بطور نسبی مطمئن شوید.

· به آنها بگوييد همجنس گرا هستيد.

· آنها را از آينده خود مطمئن كنيد.

· آنها را از هرز نبودن احساستان به همجنس مطمئن كنيد.

· آنها را به حضور در زندگي شما و كمك و مشورت آينده مطمئن كنيد.

آزادي لازم را به شما خواهند داد تا باز هم بتوانيد بگوييد همجنس گرا هستيد و خود را بیشتر و بهتر بشناسید.