تقدیم به کارت ازدواج همجنس گرایان فارسی زبان (تقدیم به عشق همجنس)

دو شمعی که در پای هم آب گشتیم         به گیتی ز نور عشق با فخر گشتیم

دو پروانه کز یک پیله بر شدیم                  ز بال عشق به دنیایی فر شدیم