پلیس همجنس

اگر  روابط عمیق حسی – عاطفی – جنسی میان همجنس گرایان حفاظت نشود، همجنس بازی با روابط سطحی عرصه را بر روابط پایدار و متعهدانه تنگ تر از امروز خواهد کرد. همجنس بازی چهره زشت روابط سطحی با همجنس را پشت پرده بی قانونی و عدم پذیرش جامعه و مهیا نبودن شرایط ارتباط سالم عریان می کند.
از سوی دیگر کسانی هستند که اگر حقوق همجنس گرایان را قبول کنند، مرگ عقاید تعصبی خود را قبول کرده اند. درست همان ها هستند که گرایش به همجنس _همجنس گرایی_ را با رفتارهای سطحی همجنسگرایان یا دوجنس گرایان _همجنس بازی_ جابه جا به کار می برند. آنها می خواهند تر و خشک با هم بسوزند تا در فضایی دود آلود همجنس گرایی دیده نشود.
برای همجنس گرایان و به طور کلی اقلیت های جنسی که با قلبی پاک و با تمام وجود نیاز به سقف عشق را حس می کنند، روشن است که دو جبهه بالا ستون قانون را ناخواسته یا خواسته از زیر سقف عشق می کشند.
با یک جستجوی ساده "همجنس" در خواهید یافت که چگونه مخاطب غیر همجنس گرا روزانه شستشوی مغزی داده می شود. خواهید دید که چه کسانی به انجام این وظیفه متعهداند.
چه می شود کرد؟
پلیس  در جامعه ای که هنوز نمی داند چگونه عادلانه و به درستی از حقوق همجنس گرایان و خانواده حفاظت کند، وجود خارجی ندارد. این خود همجنس گرایان هستند که باید دست پلیس را بگیرند تا راه رفتن بیاموزد. بیان مصادیق جرم، قانونگذار را به حرکت وا می دارد.
بیان حقایقی مجرمانه که پشت پرده بی قانونی پنهان مانده اند، زنگی است که برای جامعه نیز به صدا در می آید.
همه همجنس گرایان برای آشنایی قرارهایی می گذارند ولی آیا همه آنها از شر همجنسان خود به سلامت بیرون می آیند؟
آیا همه آنها از شر بیماران جنسی به سلامت فرار می کنند؟
آیا هیچ مشکل حقوقی یا کیفری با یکدیگر پیدا نمی کنند؟
آیا زیر سقف زندگی مشترک هیچ مشکل قضایی نخواهند داشت؟
اینکه صدایی از آنها نمی آید به این معنی نیست که جرمی وجود ندارد.
گاهی صدای زخمی آنها را حتی خانواده هایشان هم نمی شنوند.
به کدامین گناه نمی توانند از کسی کمک بگیرند؟
شما یا دوستان تان تجربه هایی از این دست داشته اید؟

شاید این زنگی است که به گوش بسیاری از خود ما هم گران بیاید ولی تقبیح مظاهر همجنس بازی در فضای سایبری و تذکر به آنهایی که همجنس گرایی و همجنس بازی را در هم می کنند، واجب کفایی نیست چون  عاملان بی بند و باری و آمران این اختلاط به طور سازمان یافته در جریانی مداوم، به تخریب ستون سقف زندگی همجنس گرای ایرانی کمر بسته اند.
به امید روزی که پلیسی عادل دست ما را بگیرد.

یک دیدگاه درباره: پلیس همجنس

  1. پروفایل IRLTR در منجم برای آشنا شدن همجنس گرایانی است که به دنبال رابطه پایدار هستند.