معرفی حرف دل همجنس
آنچه از دل بر آيد لاجرم بر دل نشيند.
نشنو از نی، نی چو سوزد خاک و خاکستر شود         بشنو از دل، دل چو سوزد خانه ها ویران شود
با دل نوشته های همجنس، مناجاتنامه همجنس و رنگین کمان عقیده، دل ها زبان به سخن باز می کنند.

رنگین کمان عقیده:
ویژه همجنس گرایان تا از دلبستگی خود به اسلام، مسیحیت و ... بگویند.

مناجاتنامه همجنس:
خیلی وقت ها با کسی صحبت می کنی که هم هست هم نیست. راز و نیازی که نوشتنش و دوباره خواندنش هم رازی دارد.

دل نوشته های همجنس:
هر چي دل نازت مي خواد بنويسه بذار بنويسه.