من یک همجنس گرا و مخالف تفکیک جنسیتی هستم.


دوجنس گرایان یعنی درصد قابل توجهی از انسان ها (ر. ج. مقیاس کینزی) با اثرپذیری از محیط، بخشی از رفتارهای جنسی خود را شکل می دهند. تفکیک جنسیتی شناخت جنس مخالف را محدودتر می کند و نتیجه غیر مستقیم این عدم شناخت، عدم تعمیق رابطه با جنس مخالف-البته به طور نسبی- است. تفکیک جنسیتی می تواند درصد بیشتری از دوجنس گرایان را به سوی رابطه با همجنس متمایل کند. تمایلی که لزوماً به معنی تعهد نیست بلکه در شرایطی که ازدواج همجنسگرایان ممکن نباشد به گسترش روابط سطحی با همجنس منجر می شود.