پشت هر سانسور، یک مفهوم بزرگ پنهان شده است.


سانسور تنها حذف کردن نیست، تغییر یک مفهوم هم می تواند باشد.
به چه حقی همجنس گرایی را سانسور می کنید؟

سانسور اقلیت های جنسی تنها خط زدن آنها نیست بلکه تغییر مفهوم پیوستگی گرایش های جنسی است. ( مقیاس کینزی )
این تغییر با هدف مطلق انگاری و تقویت تعصب صورت می گیرد.

عکس – سانسور شده