چشم آینده


خیلی از ما تو من جم با یک عکس تصمیم می گیریم. بسیاری از ما با نگاه به یک عکس چشم خودمون رو روی آینده یک رابطه می بندیم. حتی گاهی رابطه رو شروع نمی کنیم. چهره ها، هیکل ها، نور پردازی، آرایش، گریم ... کدام یک حقیقی اند؟ عکس صورت های شسته یا نشسته اول صبح؟ عکس های روتوش شده یا صورتی که اول صبح چشم تو چشمش باز می کنی؟
پارسال فقط به خاطر عکسش باهاش قرار نذاشتم. امسال که اتفاقی خودشو دیدم، مال من نبود ولی خیلی دلم می خواست باشه.
با عکس تصمیم نگیریم!