روابط ما نباید به یک سایت و فیلترینگ وابسته بماند.

ما آزاد به دنیا آمدیم.
همجنس گرا نشدیم، بودیم.
چه کسی به خود حق داده است زندگی حقیقی ما را به دنیایی مجازی وابسته کند؟