شیراز - پیشنهاد محل گردهمایی هفتگی همجنس گرایان

محل های گردهمایی را با در نظر داشتن شرایط مطرح شده در "معرفی گردهمايي هفتگي همجنس گرایان ایران" از راه دیدگاه ها یا ارسال پیام پیشنهاد کنید.
صفحه رویداد ویژه شیراز در فیسبوک "گردهمایی همجنسگرایان ایران" نیز در اختیار شماست. خواهشمند است کروکی محل را در ابعاد 400 – 400 ضمیمه نمایید.
خوراک دیدگاه های این پست در دسترس است.
محل نهایی در پست جداگانه با برچسب "گردهمایی شیراز" منتشر می شود. خوراک این برچسب نیز در دسترس است.
آخرین محل گردهمایی علاوه بر پست جداگانه و فیسبوک، بالای صفحه نیز منعکس می شود.