عده ای در جستجوی نشانه های ظهور، همجنسگرایی را با همجنس بازی در هم می آمیزند.

عده ای در جستجوی نشانه های ظهور، همجنس گرایی را با همجنس بازی در هم می آمیزند.
ظهور+همجنس را گوگل کنید تا دریابید چه کسانی همپای اقلیت های جنسی، اخبار مرتبط با همجنس بازی و همجنس گرایی را پوشش می دهند. ببینید چگونه دو مفهوم همجنس گرایی و همجنس بازی را جابجا به کار می برند. اگر دانستید چرا، به ما هم بگویید.
به نظر می رسد آنها در جستجوی نشانه های ظهور مشتاقانه، به جهل یا به عمد همجنس گرایی را با همجنس بازی در هم می آمیزند. علاوه بر آنها، دشمنانشان نیز همجنس گرایی را مقابل اسلام قرار می دهند. مشابه زمانی که چرخش زمین مقابل کلیسا قرار داده می شد. امروز ولی هم کلیسا برجاست و هم زمین گرد می چرخد.
جاهلان رهرو نور نیستند و هرگز به خورشید نمی رسند و براستی قلب های عده ای دیگر بیمار است.
حالا حداقل شما می دانید دو دسته ای که دشمن هم هستند هر یک با چه هدفی همجنس بازی یا همجنس گرایی را به جای هم به کار می برند و در هم می آمیزند.