آنهایی که بی بند و باری جنسی را کنار خیابان برهنه کردند ...

آنهایی که بی بند و باری جنسی را کنار خیابان برهنه کردند، همجنسگرایی را نیز با تنوع طلبی جنسیتی در هم می کنند.
جوامع فرهیخته برای سلامت خود با قانون، همجنس گرایی را از همجنس بازی جدا می کنند. ولی در برخی دیگر از جوامع قانون گریز که ترجیح می دهند همه چیز در هاله ای از ابهام بماند و آب همواره گل آلود باشد، گرایش به هم جنس را نیز با تنوع طلبی جنسیتی درهم می کنند. آنها بی خردانی هستند که بی بند و باری جنسی را کنار خیابان و زیر پل، برهنه و ارزان می خواهند.
نمود بی بند و باری جنسی را کف همه خیابان های شهر برهنه می کنند تا جا و مکانی نداشته باشد مبادا یک خیابان مظهر فساد شود. میل جنسی را زیر سقف عشق و تعهد نمی خواهند چون قانون آنها فاحشه خانه ها را می بندد ولی چند همسری، صیغه و ازدواج با دخترکان را قانونی و فساد جنسی را از پستوخانه تا زیر پل و کنار خیابان با هزاران بیماری و انحرافات ثانوی نهادینه می کند.
کدام مغز سالمی بزهای گر را میان گله رها می سازد؟!