معرفی صفحه همچون شیر


تجربه های شخصی بسیار ارزشمند اند. به موازات صفحه تجربه همجنس این صفحه ویژه همجنس گرایان است تا چگونه بیرون آمدن خود را به اشتراک گذارند.
به هم احساس بگویید چگونه هویت جنسی را هم برای خود و هم برای اطرافیان آشکار کردید. شیر بودید یا روباه؟
اگر پارتنر هستید ما را به جمع خود دعوت کنید. شما دست همدیگر را در خیابان می گیرید یا نه؟ تنها اگر امنیت باشد؟! دست کم در صفحه "همچون شیر" می شود نترسید!