جنسیت و گرایش های جنسی به زبان ریاضی (مقیاس برداری ) - بخش چهار از پنج

بخش های پیشین با " مقیاس برداری " برچسب خورده اند.

... عدم غلبه گرایش جنسی به نر-مرد مطلق یا به ماده-زن مطلق، مفهومی را خلق می کند که به آن دوجنس گرایی - Bisexuality می گویند. یک فرد با گرایش به دو جنس، تمایل دارد و می تواند با هر دو جنس رابطه بگیرد.
گرایش جنسی به فردی با ترکیبی از ابعاد دهگانه جنسیت (مانند گرایش جنسی به دوجنسه ها) نوع دیگری از گرایش را معنی می بخشد که می توان به طور کلی آنرا فراجنسیت گرایی نامید. به این ترتیب طیف گرایش های جنسی از نر-مرد مطلق تا ماده-زن مطلق، درجات مختلف از نری تا مادگی و از زنی تا مردی را پوشش می دهند.
اگر در بعد گرایش جنسی، غلبه گرایش به نفع یک سر _نر-مرد مطلق یا ماده-زن مطلق_ ممکن باشد، جامعه و خود فرد به راحتی می توانند بگویند گرایش جنسی فرد به مرد یا به زن است. (مرد گرایی یا زن گرایی جنسی)"نر-مرد گرایی جنسی" یا "ماده-زن گرایی جنسی" دقیق تر است.
اگر در ابعاد دهگانه جنس-جنسیت، غلبه نری بر مادگی و یا غلبه مردانگی بر زنانگی _ یا برعکس _ برای یک فرد ممکن و پر رنگ باشد، جامعه و خود فرد به راحتی می توانند گرایش جنسی-جنسیتی شخص را پیدا کنند. مثلا بگویند فلانی مرد یا زن است. (مرد گرایی یا زن گرایی جنسیتی-جنسی) "نر-مرد گرایی جنسی-جنسیتی" یا "ماده-زن گرایی جنسی-جنسیتی" دقیق تر است.
در پی این دو اگر، چون مختصاتی از گرایش جنسی و گرایش جنسی-جنسیتی بدست می آید، جامعه و خود فرد می تواند واژه همجنس گرا یا دگرجنس گرا را به کار برند و از آن همجنسیت گرایی و دگر جنسیت گرایی را نیز برداشت کنند. ولی برای اینکه از واژه دوجنس گرایی استفاده شود نیازی نیست تا جنس-جنسیت خود فرد مشخص و یا پررنگ باشد.

افراد با هر گرایش جنسی در طیفی پیوسته از گرایش به ماده-زن مطلق تا گرایش به نر-مرد مطلق، خود می توانند در طیفی از نر-مرد مطلق تا ماده-زن مطلق باشند.
گرایش یک فرد با جنسیت مشخص ممکن است نه به همجنس باشد نه به دگرجنس نه به هر دو جنس بلکه به فراجنسیتی ها. مقیاس کینزی این نوع گرایش به فراجنسیتی ها به ویژه دوجنسه ها را نادیده گرفته است (دوجنسه گرایی - فراجنسی گرایی)؛ چراکه اصولاً دید سنتی، جنس و جنسیت فرد را در اندام جنسی اش خلاصه می کرده است.

برای بیشتر روشن شدن ارتباط تنگاتنگ طیف گرایش جنسی و طیف گرایش جنسی-جنسیتی، دو پرسش جالب توجه است:
اول: وقتی گفته می شود دو نفر همجنس گرا هستند، این هم جنس بودن بر پایه کدام یک از ابعاد اول تا دهم ادعا می شود؟
دوم: دو نفری که خود را همجنس گرا می نامند بر اساس کدام یک از ابعاد خود را هم جنس می دانند؟
پاسخ پرسش اول: افراد و جامعه ابتدا و به سرعت، ظاهر، پوشش، چهره و صدای فرد را معیار تشخیص و قطعی کردن جنس-جنسیت او قرار می دهند. در صورت تعامل بیشتر، اندام های جنسی معیار قرار می گیرند و در صورت تعاملی عمیق تر، صمیمی و بی پرده و بی نقاب، بعد عواطف، ادراکی و پنداری وارد معرکه می شوند. این تعامل بیشتر یا عمیقتر طبیعتاً برای همه جامعه میسر نیست؛ آنها با چشم خود به پرسش نخست پاسخ می دهند!
پاسخ پرسش دوم: معمولاً خود فرد جای خویش را روی بعد اول تا دهم می تواند بیابد یا محیط به او می آموزاند، پس تلاش می کند و یاد می گیرد برداشت جنسی-جنسیتی خود را با ماده-زن یا با نر-مرد قالب بزند تا در عوض نقش های اجتماعی را به خوبی بازی کند و در کنار آن بتواند گرایش جنسی به ماده-زن یا نر-مرد برای خود تعریف نماید و سپس بباورد که همجنس گراست یا دگر جنس گراست یا دوجنس گراست و هر یک از این گرایش ها را با چه شدتی دارد. (در جوامعی که تابو گرایش های جنسی را هنوز نشکسته اند ممکن است فرد تنها با توجه به یک یا چند بعد بویژه جنسی، گرایش خود را تنها با دگر جنس گرایی اجباری قالب بزند.)

واژه های زیر برای یک فرد با جنس مشخص که گرایش وی به افراد دیگری با جنس مشخص است، کاربرد دارد و جنسیت در آنها نه در واژه و نه در مفهوم ذهنی هر یک از ما محلی از اعراب ندارد. برای همین ممکن است یک فرد (مرد) خود را همجنسگرا بداند و از افراد حالت دار نیز خوشش بیاید یا نیایید و یا اصلاً خودش حالت دار باشد یا نباشد. همه این ها به خاطر این است که همجنسیت گرایی، دو جنسیت گرایی و دگرجنسیت گرایی همواره در همجنسگرایی، دوجنسگرایی و دگرجنس گرایی حل شده اند. مثلاً برای یک همجنسگرا لازم است در برقراری روابط خود هم به همجنسگرایی و هم به همجنسیت گرایی توجه کند و در معرفی خود، جنسیت خویش را نیز به پشت چشم های طرف مقابل ببرد و همین طور از طرف مقابل را! به همین دلیل برخی برای اطمینان، از ترکیب "full gay" استفاده می کنند.

۱- دگرجنس گرا(Heterosexual): وقتی فرد ارتباط روحی – عاطفی هادی به رابطه جنسی را تنها با جنس مخالف می تواند برقرار کند و رابطه با همجنس نه تنها برای او لذت بخش نیست که چندش آور است. با دگرجنسیت گرایی فرق دارد.

۲- همجنس گرا (Homosexual): وقتی فرد ارتباط روحی – عاطفی هادی به رابطه جنسی را فقط و فقط با همجنس خود می تواند برقرار کند و رابطه با جنس مخالف نه تنها برای او لذت بخش نیست که چندش آور است. با همجنسیت گرایی فرق دارد.

۳- دوجنس گرا (Bisexual): وقتی فرد ارتباط روحی – عاطفی هادی به رابطه جنسی را نه تنها با همجنس خود _نه لزوماً به طور تمام و کمال_ بلکه با جنس مخالف نیز کمی تا قسمتی می تواند برقرار کند. این گرایش ممکن است به صورت مقطعی یا دوره ای با اثرگیری از فرد و محیط به یکی از دو گرایش اول بیشتر میل کند. با دوجنسیت گرایی فرق دارد.

همجنس باز: تنها میان همجنس گرایان و دوجنس گرایان عده ای هستند که روابط متعدد و به نسبت سطحی جنسی با همجنس خود برقرار می کنند. علت آن از بی بند و باری و تنوع طلبی و عدم تعهد جنسی گرفته تا مهیا نبودن شرایط فردی و یا اجتماعی برای تعهد، عدم پذیرش جمعی و یا عدم دسترسی به جنس مخالف گسترده است. کلمات دیگری با این مفهوم در زبان فارسی وجود دارند که نوعی دشنام در زبان محاوره ای هستند. زبان انگلیسی بار توهین آمیز کلماتی مانند gay و queer را به مرور زمان و به نسبت گذشته از دست داده ولی کلماتی را برای دشنام دادن حفظ کرده است.
یک همجنس گرا یا دوجنس گرا حتماً همجنس باز نیست.
همانطور که مردان زن داری هستند که زن بازند، همجنس گرایانی نیز وجود دارند که همجنس بازند.
از طرف دیگر یک همجنس باز گرچه همجنس خواه هست ولی لزوماً همجنس گرا نیست، می تواند دوجنس گرا باشد.
همجنس گرا یا دوجنس گرا بودن گرایش اند و غیر اختیاری اند ولی همجنس باز شدن نوعی رفتار جنسی مرتبط با این گرایش هاست که در دست اختیار آدمی و اثر پذیر از شرایط محیطی است.
همجنس خواه: همجنس گراها، دو جنس گراها و همجنس بازان همگی همجنس خواه هستند. دقیقتر است که از این لفظ استفاده نشود. (ر. ج. "پنج مفهوم، پنج کلمه، یک چوب")

۴- بی‌ جنس ‌گرا (Asexual): فرد به رابطه جنسی با هیچ جنسی علاقه ندارد. این عدم علاقه به معنی عدم ورود به وادی تجربه جنسی نیست. افراد بی جنسگرا ممکن است به دلایلی رابطه جنسی برقرار کنند. این دلایل می تواند کسب رضایت در عشق و عاشقی، فرزند خواهی و دلایلی شخصی باشد. (جنسیت وی مشخص یا نامشخص می تواند باشد.)

واژه های زیر برای یک فرد با جنسیت نامشخص یا مشخص که گرایش جنسی وی به افرادی با جنسیت نامشخص است، کاربرد دارد.

۱- فراجنسی گرا یا دوجنسه گرا: شرح آن گذشت.
۲- فراجنسیت گرا یا فراجنسیتی گرا: شرح آن گذشت.

واژه های زیر برای یک فرد با جنس-جنسیت نامشخص یا مشخص که گرایش جنسی وی به افرادی با جنس-جنسیت مشخص است، کاربرد دارد.

۱- نر گرایی (جنسی): شرح آن گذشت.
۲- ماده گرایی (جنسی): شرح آن گذشت.
۳- مرد گرایی (جنسیتی): شرح آن گذشت.
۴- زن گرایی (جنسیتی): شرح آن گذشت.


برای نمونه یک فرد جدا از جنس-جنسیت خویش می تواند به نر-زن گرایش داشته باشد. ( نر-زن گرایی )ادامه مطلب را با بر چسب " مقیاس برداری " در پست آینده دنبال کنید.