ببوس که به بوسه عشق زنده ایم.

مرده پرستان مرده دل ابتدا بوسه های عشق را به نام هوس ممنوع کردند سپس اصل عشق را در پستو پنهان نمودند و پس از آن، هرزگی هرجایی شد.
به امید بیرون آوردن عشق از پستوی درون و برون، ببوس و به بوسه، عشق را از پستو بیرون بیار.