جنسیت و گرایش های جنسی به زبان ریاضی ( مقیاس برداری ) - بخش سه از پنج

بخش های پیشین با " مقیاس برداری " برچسب خورده اند.

جنسیت عجیب (خارج از جنسیت) genderqueer:
زمانی که فرد در برخی ابعاد، زنانه و در برخی دیگر مردانه بود به طوریکه با تقسیم بندی سنتی و معیارهای آن، زنانه یا مردانه بودن را نتوان به او نسبت داد، وی جنسیت عجیب دارد (جنسیت عادی ندارد) و یا می توان گفت چند جنسیت را با هم دارد. (چند جنسیتی) بنابراین یک فرد با جنسیت عجیب می تواند دوجنسی یا دو جنسیتی و حتی خواجه نیز باشد. جنسیت عجیب نیز زیرشاخه فراجنسیتی هاست و مناسبتر است در مواردی که دیگر زیرشاخه ها و نامگذاری ها به کار نمی آیند استفاده شود. چنین فردی ممکن است بتواند با جراحی وضعیت جسمی خود را تغییر دهد. وی می تواند به فردی از طیف جنسی-جنسیتی گرایش جنسی داشته باشد؛ از جمله گرایش به فراجنسیتی های دیگر.

دگرجنس‌پوشی (دگرپوشی) transvestite:
از زیرشاخه های فراجنسیتی هاست. همانطور که در بخش های پیشین دیدید، برای یک فراجنسی پندار جنسیتی با اندام جنسی در تضاد است ولی یک دگرپوش در اکثر ابعاد به ویژه اندام جنسی و پندار جنسیتی، نرینه-مردانه یا مادینه-زنانه می باشد. یعنی به راحتی جنس-جنسیتی را می توان به وی نسبت داد ولی تنها در بعد پوشش، از لباس جنس مخالف استفاده می کند (لباس دگرجنس را می پوشد) و یا برای قبولاندن به خویش یا دیگری، رفتارهای جنس مخالف را تقلید می نماید. این کار بیشتر برای لذت جنسی است (دگرپوشی جنسی) ولی ممکن است چنین پوشش و تقلیدی تنها یادگارخواهانه باشد و فرد دوست داشته باشد با آن زندگی کند. توجه دارید که دگرجنس پوشی زمانی باید به کار برده شود که فرد جنس-جنسیتی دارد؛ وگرنه دگرجنس معنی پیدا نمی کند. زمانی که جنس-جنسیت مشخص نباشد، درست است که از مبدل پوشی استفاده شود. یعنی برای همه فراجنسیتی ها از مبدل پوشی باید استفاده نمود. از آنجا که فرد دگرپوش پندار جنسیتی متضاد با اندام جنسی خود ندارد، لزومی به جراحی تغییر جنس-جنسیت نیز نمی بیند.

یک دگرپوش می تواند هر گرایش جنسی ای داشته باشد. مثلاً همجنسگرایان مرد یا دگرجنس گرایان مردی هستند که زنانه پوش اند.

مبدل‌پوشی crossdress :
زمانی که یک فراجنسیتی، جنسیتی برای خود تصور کند (بعد پنداری) درحالی که لباس جنسیت مخالف را برای پوشش برگزیند (بعد پوششی) مفهوم مبدل پوشی به کار می آید.
مبدل پوشی نه تنها در مورد بالا و با پندار جنسیتی فراجنسیتی ها ارتباط دارد بلکه شامل دگرپوشی نیز می شود.
مبدل پوشی جدا از پندار جنسیتی با هنجارهای پوششی نیز ارتباط تنگاتنگ پیدا می کند و در معنای عام به معنی پوشیدن لباس جنسیت مخالف به هر دلیلی است.
مبدل پوشان برای قابل قبول جلوه کردن پوشش خود ممکن است به تقلید در بعد رفتاری، صدا و غیره رو بیاورند. یا ممکن است برای سپوختن جنسیت (Genderfuck) از روش های ترکیبی استفاده کنند. مثلاً هم ریش بگذارند هم لباس زنانه بپوشند!
انگیزه ها و دلایل مبدل پوشی متنوع اند: از فیلم آدم برفی گرفته تا خروج بنی صدر، از مردان روسری به سر در میدان هفت تیر تا ورود دختران به استادیوم، از دختران کار با لباس پسرانه تا مبدل پوشی جنسی برای لذت، یادگارخواهانه و نیز دگرجنس پوشی.
زمانی که هنجارهای پوشش در یک جامعه به فردی اجازه ندهند همرنگ بعد پوششی خود و مهمتر از آن همرنگ پندار جنسیتی خود بپوشد یا با جنسیت مشخص دگرپوشی کند، وی در لباس های زیر و پوشش های پنهان یا نیمه پنهان برخلاف جنسیت ظاهری خود، زنانه-پوش یا مردانه-پوش می شود. این رفتار می تواند همیشگی نباشد و در طول زمان تغییر کند و با قصد لذت جنسی، یادگارخواهی، همجنس خواهی، دگرجنس خواهی یا حتی مبارزه سیاسی با تکرار عادت شود.
گاهی هنجارهای پوششی جامعه امکان دگرپوشی یا مبدل پوشی را فراهم می کند. مثلاً دامن چهارخانه مردان در اسکاتلند یا موی بلند سرخ پوستان یا برخی دراویش ایران.

گرایش های جنسی-جنسیتی در یک نمودار

ویکی پدیا تا حدی به کار تعاریف بالا آمد. توضیحات بیشتری در ویکی پدیا می توانید بیابید ولی به دلیل پراکنده بودن واژه ها و کمک نگرفتن از ابعاد جنسیتی در توضیح آن ها و جابجایی موردی واژه های جنسیتی و جنسی، مفاهیم پشت واژه ها گاهی بسیار دیرفهم و حتی بد فهم می شوند و نمی توان ارتباط معنا داری میان اسامی و معانی پیدا کرد. امید است با آنچه گذشت، کلمات در یک ساختار منسجم، خود را بهتر به مفهوم رسانده باشند.
"مقیاس گرایش جنسیتی" در قالب یک پرسشنامه روشی کاربردی برای تعیین گرایش جنسیتی ارائه می دهد. در این مقیاس رفتارهای انسان در برخی از نه بعد جنسیت معیار قرار گرفته است و جا دارد با در نظر گرفتن همه ابعاد جنسیتی گسترده شود.
در کنار جنسیت، هر یک از ما می تواند به شخصی با ترکیبی از ویژگی های ده گانه (ده بعدی) بالا میل جنسی داشته باشد. بنابراین بعد دیگر شخصیت هر فرد گرایش جنسی اوست.
بعد یازدهم – گرایش جنسی: بازه ای پیوسته از گرایش جنسی (تمایل جنسی) به نر-مرد مطلق تا گرایش جنسی (تمایل جنسی) به ماده-زن مطلق. (گرایش به فردی از طیف جنسی-جنسیتی)
اینکه بگوییم مردان و زنان از یکدیگر خوششان می آید و به هم کشش و تمایل غریزی جنسی دارند، بسیار بسیار کلی گویی است. همه مردان به یک تیپ زن تمایل ندارند و برعکس. برخی به دوجنسه ها یا فراجنسی ها گرایش جنسی دارند. این طور نیست که عده ای همه از یک جور مرد خوششان بیاید و عده ای دیگر همه از یک تیپ زن. ممکن است کسی به یک زن عضلانی گرایش داشته باشد یا دیگری به یک مرد با احساسات زنانه. گرایش جنسی با در نظر داشتن طیف گرایش جنسی-جنسیتی معنی دقیق تری پیدا می کند و در یک طیف، گسترده می شود.
عدم غلبه گرایش جنسی به نر-مرد مطلق یا به ماده-زن مطلق ...

ادامه مطلب را با بر چسب " مقیاس برداری " در پست های آینده دنبال کنید.