آن سه جز خدا و شیطان نمی بینند پس برای کشتن، برهم پیشی می گیرند.

به کودکی اسرائیلی در گهواره ای غرق در خون نگاه کن و به سنگی خون آلود در دست بچه ای فلسطینی بنگر.
به جوانان سوری، به جنگ تحمیلی، آنرا که دولت ها بر ملت ها واجب کردند.
از خود بپرس که "خدا خون انسان را می ریزد یا شیطان؟"
و بیشتر مردم چه بد پاسخ دهندگانی هستند.
خوب بنگر اگر اشک چشمانت امان داده اند. خوب بنگر حال که نمی گذارند بغض ات بترکد.
به اورشلیم بنگر که پیامبری به اذن خدا به سوی آن نماز می گزارد و مورد طعنه قرار می گیرد. به چشم پر کینه انسان هایی بنگر که به اسم خدا و با دست خود معبد را خراب می کنند. بر ویرانه های معبد سلیمان قامت راست کن و به یهودی نجسی بنگر که حق ندارد به قدس، به مسجد پاک و نوساز قدم بگذارد.

آن هایی که خدا و هرچه غیر او را شیطان می دیدند و می بینند، انسان را کشتند و می کشند؛ پس تو انسان را آنگونه که هست ببین تا هرگز نکشی.
آگاه باش که منطق دو ارزشی لایق انسان نیست و سالاری مردم از آن زاده نمی شود مگر به شمایل یک افلیج.
و از جدایی دین و دولت می شنوی و نمی دانی قرن هاست مغز و چشم و دل را در این دکان دو بر با هم می فروشند!
آگاه باش که منطق دو ارزشی لایق انسان نیست وگرنه با گناهی به قعر جهنم و با ثوابی به اعلا درجه بهشت برده می شدی.
آگاه باش که بهشت یا جهنم را تنها به منطق دو ارزشی می توان فروخت.
ای کسانی که خدا و هرچه غیر او را شیطانی می پندارید، آیا باز هم می خواهید خود را به نابودی بکشانید؟!
و اگر دوباره ایمان آوردید با خلایق آنگونه رفتار کنید که آرزو دارید با فرزندانتان رفتار کنند.
پس تاریخ جنگ های مقدس پدرانت را به یاد آر.