هر روز ما را به جنگ نزدیک تر می کنند.


بقاء آنها در خرابی خانه ما، ایران، سوریه، فلسطین و اسرائیل است. آیا این قدر ذلیل شده ایم که برای صلح هم نتوانیم راه پیمایی کنیم؟!