پرچم کدام جنگ سفید است؟!

رسیدن به صلح مطلق زمانی ممکن است که محدودیت دسترسی به منابع در معنای عام وجود نداشته باشد. یعنی رسیدن به صلح مطلق روی کره خاک ناممکن است.
صلح نسبی زمانی محقق می شود که منابع موجود به عدالت تقسیم شوند.
رسیدن به صلح مطلق زمانی ممکن است که آزادی مطلق و امنیت مطلق در دو کفه ترازوی عدالت، هر یک با دیگری وزن شود. یعنی رسیدن به صلح مطلق روی کره خاک ناممکن است.
آزادی و امنیت مفاهیم انتزاعی (کلی) و در بده بستان اند و زمانی که پای مصداق ها به میان بیاید هرکس ترازوی خود را بدست می گیرد.
صلح نسبی زمانی محقق می شود که آزادی افراد بیشتری هرچه کمتر امنیت اقلیت را به خطر اندازد و امنیت افراد بیشتری هرچه کمتر آزادی اقلیت را محدود سازد.

برای بهبود این صلح نسبی چه پیشنهادی دارید؟
از اندیشیدن به تغییر ساختارهای تقسیم قدرت تا روش های تولید بهتر و بیشتر، ذهن خود را آزاد کنید.
به دنیایی فکر کنید که در آن جنگ ایران و عراق نمی تواند شکل گیرد. به شرایطی که جنگ برای خاک، آب، نفت، عقیده، حتی مرغ و پیاز نه تنها ممکن نیست که ضرورتی ندارد.
به سیستم مالی و اقتصادی فکر کنید که مهارشده عمل می کند.
ذهن خود را آزاد و حق قلم را ادا کنید تا آنچه پنهان است آشکار شود.

مطالب بیشتری در صفحه "کمپین رژه صلح" خواهید یافت.