پیشنهاد برابر-واژه ( معادل فارسی ) سانسور

تاکنون واژگان "بازکاوی" و "بررسی" پیشنهاد شده است که نوعی پیشنهاد حکومتی-دولتی برای ارزش گذاری روی عمل سانسور است.
در ادامه ترکیب هایی با واژه سانسور و برابر-واژه (معادل فارسی) آن، هر یک جداگانه آمده است:

سانسور فیلم در ایران (قیچی کشی فیلم در ایران)
سانسور صدا (صداکشی)
سانسور مطبوعات (رنگ کشی یا قیچی کشی مطبوعات)
سانسور مقالات (رنگ کشی یا قیچی کشی نوشتارها)
سانسور عکس (رنگ کشی یا قیچی کشی عکس)
سانسور هنر (رنگ کشی هنر)
رنگ کشی، رنگ کش کردن (کشیدن رنگ) و رنگ کشی (کشتن رنگ) هر دو بسته به موضوع کاربرد دارند.
سانسور (قیچی کش کردن) تنها حذف کردن (قیچی کردن یا قیچی زدن) نیست؛ واکاوی و بررسی هم نیست؛ تغییر یک مفهوم در چینش جدید هم می تواند سانسور (کشیدن رنگ یا کشتن رنگ) باشد. پشت هر سانسور، یک مفهوم بزرگ می تواند پنهان یا برساخته (جعل) شده باشد.
به کار بردن ترکیب های مختلف برای مفهوم سانسور که به موضوع و مصداق وابسته باشند، مفهوم بسته سانسور را نه تنها بازتر و دقیق تر می نماید بلکه آنرا در واژه های پارسی بیان می کند و به ویژه در "قیچی کشی"، "قیچی زنی" و "رنگ کشی (کشتن رنگ)" زشتی عمل را نیز نشان می دهد.