بودن یا نبودن، مسئله ما تنها این نیست.

گرایش جنسی مانند هر پدیده دیگری در طبیعت طیف پیوسته ای دارد ولی بیشتر مخالفان اقلیت های جنسی در دنیای دو ارزشی سیر می کنند. منطق دو ارزشی نمی تواند پدیده های فازی را به عدالت تبیین کند. ( مقیاس کینزی )
با این حساب بحث اینکه همجنس گرایی را خوب می دانید یا بد. قبول دارید یا نه. بحثی سیاه و سفید است که پاسخ جالبی در پی نمی آورد. مخالفان از بین بودن یا نبودن ما، مطمئن ترند که نبودن را انتخاب کنند. پیش از بحث باید تلاش کنیم طرف مقابل دنیا و خودش را آنطور که هست، پیوسته چون طیف ببیند. ( دوازده قدم برون آیی به این کار می آید )