پیشنهاد برابر-واژه ( معادل ) عزت، کرامت، حرمت و اعتماد به نفس

"خود ارزشی" و "خود ارزی" به عنوان برابر پارسی ترکیب های "عزت نفس" یا "کرامت نفس" گویا به نظر می رسند.
عزت نفس، باور و اعتقادی است که فرد درباره ارزش و اهمیت خود دارد؛ احساس ارزشمندی که فرد نسبت به خود دارد. خود ارزی و خود ارزشی به ارزش یابی و ارزش گذاری بر خویش دلالت می کند. در انگلیسی از self-esteem و self-worth استفاده می شود.
نمونه:
برای بالا بردن هوش هیجانی لازم است ابتدا خود-ارزی فرد بالا رود.
خودکامه ها با پایین کشیدن خود-ارزی (عزت نفس مردم)، ارزشی برساخته (جعلی) بر باور و یا نژادی می گذارند.

"خود ارجی" برابر پارسی "احترام به خود" است و در مفهوم self-respect انگلیسی گویا به نظر می رسد.
"خود پاسی"، "حرمت نفس" و self-regard نیز به یک مفهوم اند.

همه ترکیب های بالا در زبان محاوره به یک مفهوم یا با مفاهیمی بسیار نزدیک به کار می روند. برای ترکیب های انگلیسی آنها نیز به همین شکل است.

"خود باوری" برابر پارسی "اعتماد به نفس" است. در انگلیسی از self-confidence استفاده می شود.