پیشنهاد برابر-واژه ( معادل ) اضمحلال و استقلال

واژه "اضمحلال" به "نابودی" و "از هم پاشیدن" معنی شده است و برای رسیدن به مفهومی دقیق تر لازم است صفت "تدریجی" نیز به آن افزوده شود. به کارگیری ترکیب هایی از دو واژه "سست" و "نیست" نیز پیشنهاد می شود. این ترکیب ها مفهوم دقیق تری را می تواند برساند. نمونه های زیر را در نظر گیرید:

... می ترسد جامعه و ساختار حکومتی سست و نیست (مضمحل) شود ...
از سستی تا نیستی صفویه (اضمحلال سلسله صفوی)
از خودبری (استقلال) تا سستی و نیستی اقتصادی (از استقلال تا اضمحلال اقتصادی) (از خودبری تا خودکشی اقتصادی)